fbpx

ACAS GENERAL

ACAS GENERAL
Featured

ACAS GENERAL

You have to purchase this course in order to get access to its content.

Lessons

  1. 2. AG_Chương 1: Tổng quan chung về kế toán thành lập doanh nghiệp

  2. 3. AG_Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

  3. 4. AG_Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

  4. 5. AG_Chương 4: Kế toán tài sản cố đinh

  5. 6. AG_Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  6. 7. AG_Chương 6 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  7. 8. AG_Chương 7: Kế toán thành phẩm, thiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm

  8. 9. AG_Chương 8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

  9. ACAS GENERAL Bộ nghiệp vụ kế toán tổng hợp

  10. ACAS GENERAL Bộ chứng từ kế toán tổng hợp

No Comments

Post a Reply

Teachers