fbpx

ACAS – Nguyên lý kế toán

ACAS – Nguyên lý kế toán

ACAS – Nguyên lý kế toán

You have to purchase this course in order to get access to its content.

Lessons

 1. 1. Test đầu vào.

 2. Chương 1: Tổng quan về kế toán

 3. Chương 2: Các yếu tố cơ bản của Báo Cáo Tài Chính

 4. Chương 3: Các phương pháp kế toán

 5. Chương 4: Sổ kế toán và hình thức kế toán

 6. Chương 5: Hệ thống pháp lý kế toán

 7. Chương 6: Tổ chức công tác kế toán

 8. Phụ Lục

 9. Tài liệu tham khảo và bài tập tổng hợp

 10. Nguyên lý kế toán - Test kết thúc giai đoạn 1

 11. Nguyên lý kế toán - Test kết thúc giai đoạn 1 lần 2

No Comments

Post a Reply

Teachers