fbpx

Action Banker – Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Action Banker – Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Featured

Action Banker – Chuyên viên Khách hàng cá nhân

You have to purchase this course in order to get access to its content.

Lessons

 1. Bài 1. Tổng quan hoạt động ngân hàng

  Mục tiêu: Sau buổi học học viên hiểu được cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và vai trò của các vị trí chức danh cơ bản
 2. Bài 2. Xây dựng hình ảnh cá nhân và Kỹ năng thuyết trình

  Mục tiêu: Sau buổi học học viên hiểu được tầm quan trọng của hình ảnh cá nhân, hiểu được các lỗi dễ mắc trong qua trình xây dựng hình ảnh cá nhân và thuyết trình; nắm được các nguyên tắc cơ bản và tự tin hơn trong giao tiếp và thuyết trình bán hàng.
 3. Bài 3. Sản phẩm Tài khoản và Huy động

 4. Bài 4. Sản phẩm thẻ

 5. Bài 5. Sản phẩm Tín dụng cá nhân

 6. Bài 6. Pháp lý cơ bản về Tín dụng và Giao dịch bảo đảm

 7. Bài 7. Quy trình tín dụng

 8. Bài 9. Kỹ năng tìm kiếm khách nguồn hàng tiềm năng

  Mục tiêu: Học viên nắm được quy trình bán hàng và các kĩ năng cần thiết trong quá trình bán hàng
 9. Bài 10. Kỹ năng Telemarketing

  Mục tiêu: Học viên nắm được quy trình bán hàng và các kĩ năng cần thiết trong quá trình bán hàng
 10. Bài 11. Kỹ năng Tư vấn bán hàng

  Mục tiêu: Học viên nắm được quy trình bán hàng và các kĩ năng cần thiết trong quá trình bán hàng
 11. Bài 12. Kỹ năng Xử lý từ chối

  Mục tiêu: Học viên nắm được quy trình bán hàng và các kĩ năng cần thiết trong quá trình bán hàng
 12. Bài 8. Hướng dẫn thẩm định và lập tờ trình

 13. Bài 13. Chốt bán và chăm sóc sau bán

  Mục tiêu: Học viên nắm được quy trình bán hàng và các kĩ năng cần thiết trong quá trình bán hàng

No Comments

Post a Reply

Teachers