fbpx

FS – Ôn tập kiến thức tài chính doanh nghiệp cơ bản

FS – Ôn tập kiến thức tài chính doanh nghiệp cơ bản

FS – Ôn tập kiến thức tài chính doanh nghiệp cơ bản

Phần 1. Tổng quan Tài chính doanh nghiệp

Phần 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Chương 1: TCDN và Quản trị TCDN

Phần 2. Các công cụ chủ yếu trong Quản trị tài chính doanh nghiệp

Phần 2 - Các công cụ chủ yếu trong Quản trị TCDN

Chương 2: Giá trị thời gian của tiền

Chương 3: Rủi ro và Tỷ suất sinh lời

Chương 4: Báo cáo tài chính

Chương 5: Công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính

Phần 3. Quyết định đầu tư của doanh nghiệp

Phần 3 - Quyết định đầu tư

Chương 6: Dự án đầu tư và dòng tiền của Dự án đầu tư

Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Chương 8: Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong thực tiễn

Chương 9: Đầu tư tài chính

Phần 4. Quyết định huy động vốn của Doanh nghiệp

Phần 4 - Quyết định huy động vốn

Chương 10: Nguồn vốn và nguồn vốn ngắn hạn

Chương 11: Nguồn vốn dài hạn

Chương 12: Chi phí sử dụng vốn

Chương 13: Đòn bẩy tài chính và chinh sách vay nợ

Phần 5. Quyết định phân phối lợi nhuận

Phần 5 - Quyết định phân phối lợi nhuận

Chương 14: Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

Chương 15: Chính sách cổ tức

Phần 6. Quản trị vốn và kế hoạch tài chính

Phần 6 - Quản trị vốn và kế hoạch tài chính

Chương 16: Quản trị vốn kinh doanh

Chương 17: Quản trị dòng tiền

Chương 18: Kế hoạch tài chính

Phần 7. Các vấn đề tài chính đặc biệt

Phần 7 - Các vấn đề tài chính đặc biệt

Chương 19: Giá trị doanh nghiệp

Chương 20: Tài chính trong sát nhập, hợp nhất và phá sản

Lessons

  1. TCDN - Đề thi test kết thúc GĐ1

No Comments

Post a Reply

Teachers