fbpx

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại – Chương 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng
 2. Chức năng của Ngân hàng
 3. Các dịch vụ Ngân hàng
 4. Vai trò của Ngân hàng
 5. Các loại hình Ngân hàng thương mại
 6. Hệ thống Ngân hàng tại VN
Ngân hàng thương mại – Chương 2

Chương 2: NGUỒN VỐN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN

 1. Nguồn vốn và nghiệp vụ Huy động vốn
 2. Đặc điểm nguồn vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới quy mô và cơ cấu nguồn vốn
 3. Quản lý vốn nợ
 4. Một số loại hình tiết kiệm hiện đại
Ngân hàng thương mại – Chương 3

Chương 3: TÀI SẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

 1. Các khoản mục tài sản và đặc điểm các tài khoản
 2. Quản lý tài sản
 3. Mối liên hệ giữa nguồn vốn và tài sản
Ngân hàng thương mại – Chương 4

Chương 4: CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

 1. Phân loại các nghiệp vụ tín dụng
 2. Xác định quy mô cho vay
 3. Các nghiệp vụ theo cách thức cấp tín dụng
 4. Các nghiệp vụ theo hình thức đảm bảo
 5. Một số nghiệp vụ tín dụng khác
Ngân hàng thương mại – Chương 5

Chương 5: QUY TRÌNH TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

 1. Quy trình tín dụng
 2. Phân tích tín dụng
Ngân hàng thương mại – Chương 6

Chương 6: DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG

 1. Tổng quan về dịch vụ thanh toán
 2. Dịch vụ thanh toán trong nước
 3. Thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại
 4. Dịch vụ thanh toán quốc tế
Ngân hàng thương mại – Chương 7

Chương 7: ĐỊNH GIÁ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

 1. các loại giá sản phẩm
 2. Định giá các SP của Ngân hàng
 3. Xác định lãi suất tín dụng
 4. Định giá nguồn huy động
 5. Định giá cá biệt
 6. Định giá các dịch vụ khác của Ngân hàng
 7. Xác định phí suất tín dụng
Ngân hàng thương mại – Chương 8

Chương 8: QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 1. Tổng quan về rủi ro của Ngân hàng thương mại
 2. Quản lý rủi ro
Ngân hàng thương mại – Chương 9

Chương 9: QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 1. Khái quát về rủi ro tín dụng
 2. Quản lý rủi ro tín dụng
Ngân hàng thương mại – Chương 10

Chương 10: QUẢN LÝ RỦI RO NGOẠI HỐI

 1. Phân tích mức độ rủi ro ngoại hối
 2. Nghiệp vụ phòng hộ ngoại hối
Ngân hàng thương mại – Chương 11

Chương 11: QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT

 1. Tổng quan về rủi ro lãi suất
 2. Quản lý rủi ro lãi suất
Ngân hàng thương mại – Chương 12

Chương 12: QUẢN LÝ THANH KHOẢN

 1. Các vấn đề chung về thanh khoản
 2. Các lý thuyết thnh khoản
 3. Quản lý thanh khoản
Ngân hàng thương mại – Chương 13

Chương 13: QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

 1. Tổng quan về rủi ro hoạt động của Ngân hàng
 2. Quản lý rủi ro
 3. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro hoạt động
 4. Tính toán vốn tối thiểu cho rủi ro hoạt động theo Basel II
Ngân hàng thương mại – Chương 14

Chương 14: QUẢN LÝ VỐN CHỦ SỞ HỮU

 1. Giới thiệu vai trò
 2. Các bộ phận cấu thành của vốn chủ sở hữu
 3. Quản lý vốn chủ sở hữu
Ngân hàng thương mại – Chương 15

Chương 15: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH

 1. Khái niệm
 2. Quy trình tổ chức phân tích
 3. Báo cáo tài chính
 4. Nội dung phân tích.

No Comments

Post a Reply

Teachers